در ادامه وبینارهای ماهیانه انجمن بازاریابی ایران بیست و پنجم مرداد ماه وبیناری با موضوع گردشگری سلامت و با حضور اساتید این رشته برگزار می شود. امید است با برگزاری این وبینار قدمی جهت اعتلای علم بازاریابی در گردشگری و به خصوص در گردشگری سلامت برداشته شود .