اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فهرست اعضا

فهرست اعضای حقیقی

کد عضویتنام و نام خانوادگینوع عضویت
1محمد جعفر مرعشیحقیقی - افتخاری
2مرتضی عمادزادهحقیقی - افتخاری
3خدایار ابیلیحقیقی - افتخاری
4مرتضی ایمانی رادحقیقی - افتخاری
5حمید رحیمیانحقیقی - افتخاری
6سید سعید قاضی طباطباییحقیقی - افتخاری
7مهدی ثقفیحقیقی - افتخاری
8احمد کاویانیحقیقی - افتخاری
9محمود مسافرینحقیقی - افتخاری
10حسن چراغیحقیقی - افتخاری
11محمد شکیب رهنماحقیقی - افتخاری
12محمود نورهانحقیقی - افتخاری
13اسماعیل مسگرپور طوسیحقیقی - افتخاری
14حمیدرضا ارجمندیحقیقی - افتخاری
15کرم میرزاییحقیقی - افتخاری
16رضا رمضانیحقیقی - افتخاری
17محمود عبدالهی نمینحقیقی - افتخاری
18داود معمارزادهحقیقی - افتخاری
19فریبا پاکروشحقیقی - افتخاری
20حسین کرمیحقیقی - وابسته
21فاطمه پورفردحقیقی - افتخاری
22ابراهیم سعیدنیاحقیقی - افتخاری
23زهرا ریاحیحقیقی - افتخاری
24سید محمد حسینی زیدآبادیحقیقی - پیوسته
25نعمت اله عفتیحقیقی - پیوسته
26نسرین مهرآیینحقیقی - افتخاری
27عبدالرحمن ندیمی بوشهریحقیقی - افتخاری
28زهرا اصغر پورسرابیحقیقی - افتخاری
29مسعود غنی زادهحقیقی - افتخاری
30احمد صلواتی پورحقیقی - افتخاری
31سعید امامیحقیقی - افتخاری
32جعفر حسین رادگانحقیقی - افتخاری
33سعید مسگرپور طوسحقیقی - افتخاری
34رضا خاکیحقیقی - افتخاری
35کامران اعتماد مقدمحقیقی - افتخاری
36رضا اسدیحقیقی - افتخاری
37ژینا آقابیگیحقیقی - افتخاری
38سید مجتبی حسینیحقیقی - افتخاری
39ناصر صادقی فردحقیقی - افتخاری
40مازیار کتانچیحقیقی - وابسته
41مهرداد وطانیحقیقی - پیوسته
42سید علی سید محمدحقیقی - وابسته
43محمد رضا امینیحقیقی - پیوسته
44سید علی میرپورحقیقی - پیوسته
45بهروز ابراهیمیحقیقی - پیوسته
46مصطفی پارساحقیقی - پیوسته
47شهین دخت خوارزمی حقیقی - پیوسته
48محمد فخار طوسیحقیقی - افتخاری
49سید رضی حسین شبیریحقیقی - پیوسته
50سعید جارودیحقیقی - پیوسته
51اکبر تشکری نیاحقیقی - وابسته
52محمد تقی نجفی زادگانحقیقی - وابسته
54کامران مظاهری فردحقیقی - وابسته
55حسین بناییحقیقی - وابسته
56بهروز کتانچیحقیقی - وابسته
57رضا فراهانیحقیقی - وابسته
58محمد فکورفرحقیقی - وابسته
59سید بهزاد موسویحقیقی - وابسته
60فیروزه صابرحقیقی - وابسته
61محمدرضا فیاض مجتهدیحقیقی - وابسته
62عیسی شهسوار خجستهحقیقی - پیوسته
63آزاده عمرانی حقیقی - وابسته
64راشد صحرائیانحقیقی - وابسته
65رضا خوش دامنحقیقی
66ماشالله تابع جماعتحقیقی - وابسته
67فرید خدابنده لوحقیقی - وابسته
68سید احمد حسینیحقیقی - وابسته
69مسعود ابراهیمی جمارانیحقیقی - وابسته
70محمد حسن کرفسیحقیقی - وابسته
71مریم صادقی گل افزانیحقیقی - وابسته
72حمید منصورفرحقیقی - وابسته
73اصغر اختری فرحقیقی - وابسته
74حسن اطاعتیحقیقی - وابسته
75فریدون شکوهیحقیقی - وابسته
76بهرام امینیحقیقی - وابسته
77زهرا سادات طباطباییحقیقی - وابسته
78ابوالفضل اکبریحقیقی - وابسته
79بهزاد نیکخواهحقیقی - وابسته
80امیر بهبودی گل خطمیحقیقی - وابسته
81فرهاد ملک پور فرسادیحقیقی
82علی موسویحقیقی
83ایمان نعمت الهیحقیقی
84هوشنگ امیریحقیقی
85سید امین ابطحیحقیقی - دانشجویی
86رامین قویدلحقیقی
87مجید ابوالفتحیحقیقی - دانشجویی
88حجت الله محمد رضاییحقیقی - دانشجویی
89جعفر جعفریحقیقی
90افسر تدین خواهحقیقی
91مجتبی احمدی حقیقی
92حسام الدین ملکی حقیقی
93نسرین طاهریحقیقی
94فرشید نمین طاهریحقیقی
95محمد احمریحقیقی
96ناصر عظیمیحقیقی
97فرخ هداییحقیقی
98هدی احمد پور ثانیحقیقی
99مهدی زارعیحقیقی
100فرشته حامدحقیقی
101حسین درخشانی حقیقی
102مجید ابراهیمی برناحقیقی - وابسته
103مازیار قاسم زاده سنگرودی حقیقی - دانشجویی
104سید حمزه سید محسنی حقیقی - دانشجویی
105سید محمد رضا موسوی زاده حقیقی - دانشجویی
106پرویز فرزین پور حقیقی - دانشجویی
107هادی رجبی مهرریزحقیقی - دانشجویی
108حامد افشار حقیقی - دانشجویی
109سید جواد ابوتراب زاده منصوریحقیقی - دانشجویی
110اصغر مصاحب نیاحقیقی - دانشجویی
111محمد امین معزیحقیقی - دانشجویی
112جواد صالح کرمانیحقیقی - دانشجویی
113سعید اربابیحقیقی - دانشجویی
114فریال ضرابیحقیقی - دانشجویی
115شهرام نامی ملاییحقیقی - دانشجویی
116زینب سینایی فرحقیقی - دانشجویی
117محمد مهدی نجفیحقیقی - دانشجویی
118منوچهر یاحیدحقیقی - وابسته
119علیرضا داداشیحقیقی - وابسته
120مهدی دلبریحقیقی - وابسته
121مجتبی شکوریحقیقی - وابسته
122حسین نوازنیحقیقی - وابسته
123محسن ابراهیمیحقیقی - وابسته
124پرویز درگیحقیقی - پیوسته
125سعید عسکری ماسولهحقیقی - وابسته
126نوروز علی قاسمی رادحقیقی - وابسته
127حامد مظلومیحقیقی - وابسته
128مهدی صمدی کوچک سراییحقیقی - دانشجویی
129داریوش امیدی قاسم آبادی حقیقی - دانشجویی
130علی شیخی حقیقی - دانشجویی
131رضا سرتاجحقیقی - وابسته
132فرهاد کریم خانی حقیقی - دانشجویی
133پرشنگ خسروی کردستانی حقیقی - دانشجویی
134مهدی خانجانی حقیقی - دانشجویی
135فاطمه واشقانی حقیقی - دانشجویی
136سارا نیاورانی حقیقی - وابسته
137عبدالرحمن روحی حقیقی - دانشجویی
138حامد خرسندی نوشهریحقیقی - دانشجویی
139سید محمد امیر کاخکیحقیقی - دانشجویی
140مرضیه فروتنحقیقی - دانشجویی

فهرست اعضای حقوقی

کد عضویتنام موسسهنوع عضویت
1مشاوران فناوری اطلاعات آگاهانحقوقی
2کارگزاری آگاهحقوقی
3شرکت شکوه شادشانجانحقوقی
4شرکت سرمایه گذاری ملتحقوقی
5شرکت سازه گستر شادکانحقوقی
6شرکت مهندسی کاوش کانسارحقوقی
7شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتیحقوقی
8شرکت انتشارات بازاریابیحقوقی
9شرکت آموزشگا بازارسازانحقوقی
10شرکت نشریه توسعه مهندسی بازارحقوقی
11شرکت نشریه بازاریاب بازارسازحقوقی
12شرکت بانی ناب مانا (شبنم )حقوقی
13شرکت هور رخش قشمحقوقی
14شرکت موسسه پارساحقوقی
15شرکت بهینه ایرانحقوقی
16شرکت داده پردازی نیلرام ماناحقوقی
17سازمان مدیریت صنعتیحقوقی
18شرکت ابزار سنگ میهنحقوقی