انجمن مدیریت کسب و کار ایران

تاریخچه

در سال 1375 به همت جمعي از دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و پشتيباني و راهنمايي هاي ارزشمند تني چند از مديران و استادان گرانقدر سازمان «سازمان مدیریت صنعتی» از جمله استاد سيد جعفر مرعشي مديرعامل (وقت) سازمان، آقاي دكتر مرتضي عمادزاده (رئيس هيئت علمي دانشكده مديريت سازمان) و تلاش و همكاري تعدادي از مديران ارشد بنگاه هاي كشور، گام هاي نخستين براي پايه ريزي يو نهاد علمي غيرانتفاعي متشكل از استادان، دانش آموختگان و دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و ديگر شاخه ها و گرايش هاي رشته مديريت، همچنين ديگر مديران مجرب دانش آموخته دوره هاي كارشناسي مديريت برداشته شد. در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت اجرایی ایران مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت. سپس، نخستین انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار شد و فعالیت هیئت مدیره با تهیه اساسنامه و اقدام براي انجام مراحل قانونی ثبت انجمن نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران آغاز گردید. بر اثر تلاش هاي ياد شده، انجمن مدیریت اجرایی ایران با شماره ي ثبت 9686 در تاریخ 16 شهریور 1376 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و فعاليت قانوني خود را تحت نظارت كميسيون انجمن هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) آغاز نمود.