انجمن مدیریت کسب و کار ایران

آیین نامه کارگروه های تخصصی

عنواننویسندهکلیک ها
گروه تخصصی محیط زیست نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1202
گروه تخصصی استاندارد نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1686
گروه تخصصی روانشناسی صنعتی نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1544
گروه تخصصی تولید نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1500
گروه تخصصی بازرگانی و تامین نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1586
گروه تخصصی منابع انسانی نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1990
گروه تخصصی مالی نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1734
گروه تخصصی استراتژی نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1330
گروه تخصصی بازاریابی نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1983
گروه تخصصی نرم‌افزار نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 1760