انجمن مدیریت کسب و کار ایران

آیین نامه کمیته ها

عنواننویسندهکلیک
کمیته همایش‌ها و کنفرانس‌ها نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 789
کمیته آمار و اطلاعات نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 642
کمیته آموزش نوشته شده توسط Taha Nazariکلیک ها: 864
کمیته پذیرش نوشته شده توسط Fatemeh Zahedianکلیک ها: 815
کمیته انتشارات نوشته شده توسط Fatemeh Zahedianکلیک ها: 996
کمیته روابط بین‌الملل نوشته شده توسط Mahdi Ahazanکلیک ها: 1321